Home
加拿大余風采總堂 home page

加拿大余風采總堂職員表 


名譽顧問: 宏榮、鳳和、健倫、超賢。

顧問 錫儒、詠本。

主席 根洙 副: 美湛、金星、耀祥。
理事: 根洙、美湛、金星、耀祥、啟康、
栢寧、榮燊、錦文、萍相、冠柏、
漢銳、開儀、麗芬、翠燕、紹然、
穎俊、策源、英華。

侯補理事: 小玲、瑞芝、碧瑜、兆貞。

書記 栢寧 副: 榮燊。

財政 萍相 副: 錦文。

核數 冠柏 副: 開儀。

福利 漢銳 副: 啟康。

樓業 耀祥 副: 漢銳。

交際 冠柏 副: 金星。

婦女組: 翠燕 副: 麗芬、小玲。
香港五堂會海外顧問: 根洙錫儒。

海外族務發展專責小組: 根洙、美湛、錫儒、詠本、金星、
栢寧。

世界余氏宗親總會第六屆副會長 根洙。
Honorary Advisors:
Bill Yee, Jim Yu, Johnson Yee, Chiu Yuen Yee

Advisors: Dick Yee, Wayne Yee
Chairman: Kan Yu
Vice Chairs: Jim Yee, James Yu, Phillip Yu
Secretaries: Martin Yee, Wing Yee

Treasurers: Ping Sheung Yu, Gary Yee
Elected Directors:
Kan Yu, Jim Yee, James Yu, Phillip Yu, Stephen Yee, Martin Yee, Wing Yee, Gary Yee, Ping Sheung Yu, Albert Yu, David Yee, Hoi Yi Yu, Rose Yee
Appointed Directors:

Montreal: Stephen Yu
Ontario: Wayne Yee
Regina:

Calgary: Jack Charles Yee
Edmonton: Ying Hua Yu

Vancouver: Mrs. Shui Chi Yu6th World Yee Family Association Vice-Chair Kan Yu